Pagdiriwang ng Pag-inog at Pagsulong: UP Foundation Day 2015
back to UP Diliman