upd banner

UP Diliman  Internet  

Dr. Rizalinda L. de Leon

Kawaksing Propesor 6 sa Departamento ng Inhenyeriyang Kemikal ng Kolehiyo ng Inhenyeriya si de Leon. Nagtapos siya ng Doktorado sa Pilosopiya (Inhenyeriyang Kemikal) noong 2007 sa UPD.

Tatlumpung taon na siyang guro sa Unibersidad mula nang pumasok siya bilang Instruktor sa Kolehiyo noong 1983. Naging tagapayo siya ng tesis/ disertasyon at tagapangulo ng panel sa depensang oral ng mga mag-aaral sa doktorado, masters at di gradwado sa kursong Inhenyeriyang Pangkaligiran, Inhenyeriyang Pang-enerhiya, at Inhenyeriyang Kemikal.

Sa labas ng bansa, siya ay naging Visiting Postdoc Researcher sa Houston University sa Estados Unidos (Enero-Marso 2011) at may output na poster ng “Conjugated Polymer Network Nanocomposites.” Naging Lecturer din siya ng Solar Energy ng Postgraduate Courses on Renewable Energy sa University Network for Climate and Ecocsystems Change Adaptation Research, Institute of Sustainability and Peace ng United Nations University, Tokyo, Japan (Marso 7, 2013).

Marami siyang nailathalang Scopus o Thomson-Reuters indexed journal articles. Ilan sa pinakabagong artikulo, kung saan siya ay kapwa may-akda ay ang tungkol sa bioethanol production mula sa sugarcane bagasse na nailathala sa International Biodeterioration & Biodegradation, sa Bioresource Technology 167C, at sa International Journal of Green Energy Vol. 11.

Natanggap niya ang Outstanding Engineering Professor Award mula sa Kolehiyo ng Inhenyeriya noong Abril 2012.

Citation

   

Dr. Jose Ernie C. Lope

Propesor 4 sa Linangan ng Matematika sa Kolehiyo ng Agham si Lope. Nagtapos siya ng Doktorado sa Pilosopiya (Matematika) noong 2001 at Master sa Agham ng Matematika noong 1998 sa Sofia University sa Tokyo, Japan, at Batsilyer sa

Agham sa Matematika noong 1994 bilang summa cum laude sa UPD. Dalawampung taon na siyang guro mula nang pumasok siya bilang Instruktor sa Linangan noong 1994. Naging tagapayo at tagabasa/tagasuri ng tesis/disertasyon ng higit sa 30 mag-aaral na gradwado at di-gradwado. Naging Pangalawang Direktor siya para sa mga Pasilidad at Pag-aaring Yaman (2008-

2009) at Tagapangulo ng Departamento na Linangan (2005-2009).
Bukod sa pagiging kilalang guro, isa rin siyang mananaliksik ng “partial differential equations and mathematical modeling “ at tumanggap ng maraming pagkilala sa kaniyang larang. Ilan sa mga ito ang The World Academy of Sciences Prize for Young Scientists in the Philippines (Mathematics) noong 2012, ang Outstanding Young Scientist in the Field of Mathematics mula sa National Academy of Science and Technology of the Philippines noong 2006, at ang Austrian Exchange Service

Postdoctoral Grant mula Nobyembre 2003 hanggang Oktubre 2004.
Ang mga pananaliksik, kung saan si Lope ay kapwa may-akda, ay nailathala

sa Science Diliman 25 (Jul-Dec 2013) at Science Diliman 24 (Jul-Dec 2012).
Si Lope ay kasapi ng National Research Council of the Philippines, Mathematical Society of the Philippines at naging kasapi ng lupon (mula 2011), at ng Honor

Society of Phi Kappa Phi (1994).

Citation

   

Dr. Henry N. Adorna

Propesor 4 sa Departamento ng Agham Pangkompiyuter ng Kolehiyo ng Inhenyeriya si Adorna. Nagtapos siya ng Doktorado sa Pilosopiya (Matematika) sa UPD noong 2002.

Dalawampung taon na siyang guro sa Unibersidad ng Pilipinas. Mula 2011 hanggang 2014, naging tagapagpayo siya, kung hindi man miyembro ng panel sa tesis ng higit 30 mag-aaral na gradwado at di-gradwado.

Siya ay naging Engineering Research and Development Technology Postdoctoral Fellow para sa Communication Complexity in Membrane Computing ng Department of Computer Science and Artificial Intelligence ng Universidad de Sevilla, Spain mula Setyembre hanggang Disyembre 2009.

Hawak din niya ang Semirara Mining Corp. Professorial Chair mula 2012 hanggang 2015 at ang Alexan Professorial Chair mula 2010 hanggang 2012.

Sa kanilang Departamento, siya ang kasalukuyang namumuno ng Algorithms and Complexity Laboratory at miyembro din siya ng Graduate Admission Committee.

Ilan sa kaniyang pinakabagong Scopus o Thomson Reuters-indexed journal articles na tungkol sa P systems, kung saan siya ay kapwa may-akda, ay nailathala sa Fundamenta Informaticae, 136(3), 209-217. Ang “Building phylogenetic trees from frequent subgraph mining techniques on reaction hypergraphs,” kasama sina E. S. Giray, et al ay binasa sa IISA 2014 – 5th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications.

Citation

   

University of the Philippines Diliman, Quezon City 1101 Philippines (Trunkline): 981-8500 Telephone Directory
Comments and feedback: updio@upd.edu.ph

Copyright © 2014 All Rights Reserved